valasztas2022

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

Kondoros Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. május 1. - 2022. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5553 Kondoros, Iskola utca 2/6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, közművelődési végzettség és szakképzettség,
 • •Közművelődési területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • a Kjt-ben foglalt, a közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó kizáró okok hiánya
 • kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:•

 • Szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • •Végzettség, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
 • •3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • •Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • •Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ribárszki Péter polgármester nyújt, a 66/589-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Kondoros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KON/1512/2020 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról és a magasabb vezetői megbízásról a jogszabályokban foglaltak szerint Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kondoros.hu - 2020. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kondoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.